new 13 ( Hạ thuỷ thành công tàu hàng 22.500 DWT số 5 và đặt ky tàu 22.500 DWT số 7)