new 11(Lễ khởi công đóng mới tàu 53.000 DWT – HL 08)